You are currently viewing Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w świetle art.71 prawa budowlanego, oznacza „w szczególności” podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części zawsze wymaga dokonania zgłoszenia (art.71 ust. 2 pr. bud.); jeśli zaś wiąże się z wykonywaniem robót budowlanych wymagających zgłoszenia – należy dokonać jednego zgłoszenia robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektu (art.71 ust. 6 pr. bud.). Planowany sposób użytkowania musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co potwierdza zaświadczenie wójta burmistrza albo przezydenta miasta. Zaświadczenie stanowi załącznik do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.