Kierownik budowy kieruje pracami budowlanymi. Współpracę z inwestorem rozpoczyna dopiero w fazie bezpośredniej realizacji inwestycji. Do jego obowiązków należy m.in. przejęcie od inwestora terenu budowy i organizacja procesu budowlanego, zabezpieczenie placu budowy czy prowadzenie dokumentacji budowy. Na kierowniku budowy spoczywa również obowiązek kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami technicznymi i BHP, projektem oraz pozwoleniem na budowę. Do ustanowienia kierownika budowy obligują Inwestora przede wszystkim przepisy prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpoczyna swoje działania w zasadzie dopiero po sporządzeniu projektów i kontroluje zgodność przebiegu robót z zatwierdzonym przez Inwestora projektem. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza jakość wykonywanych robót budowlanych i sprawdza stosowanie przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ponadto do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. Obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest też potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy

 W ramach realizacji przedsięwzięć budowlanych oferujemy przede wszystkim:

– organizację procesu budowlanego,
– doradztwo techniczne,
– negocjacje z wykonawcami robót budowlanych,
– pełnienie funkcji kierownika budowy,
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.