Ukazał się tekst jednolity – ustawy Prawo budowlane

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (DZ.U.2013 poz.1409)