Nadzór inwestorski – Kierowanie budową

Prawo budowlane, wymienia w art. 17 wszystkich uczestników procesu budowlanego wśród nich inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Warto wiedzieć, że łączenie tych dwóch funkcji nie jest dopuszczalne, zgodnie z art.24 ustawy Prawo budowlane. Oznacza to, że tej samej osobie w tym samym czasie, w tym samy procesie budowlanym, nie wolno być kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
W zależności od złożoności przedsięwzięcia budowlanego oraz ilości nadzorowanych branż budowlanych ceny kształtują się stawką ryczałtową liczoną od wartości kosztorysu inwestorskiego i wynoszą od 0,7% do 5,0 % jego wartości brutto. Podobnie, cena usługi kierowania robotami budowlanymi, pełnienia funkcji kierownika budowy jest ściśle związana ze stopniem skomplikowania robót czy obiektu budowlanego. Wycena tej usługi wymaga podejścia indywidualnego.

Wyceny indywidualne – tel. +48 757 78 74 88
lub e-mail: info@poiin.pl

Przeglądy czyli kontrole

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wszystkie kontrole budowlane powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Dla kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzania kontroli przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Ponadto kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Prawo budowlane przewiduje m.in. następujące kontrole obiektów budowlanych:

– ogólnobudowlane w cyklu jednorocznym (przegląd roczny),
– ogólnobudowlane w cyklu pięcioletnim (przegląd pięcioletni),
– ogólnobudowlane w cyklu półtrocznym (przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych),
– instalacji gazowej wraz z sprawdzeniem szczelności,
– instalacji wentylacji grawitacyjnej,
– instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z wykonaniem pomiarów instalacji.

W zasadzie wszystkie ceny ustalamy indywidualnie.
Wiele zależy od lokalizacji i zlecenia, ilości obiektów, gabarytów i przeznaczenia.  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowo, chętnie sporządzimy wycenę indywidualną.