nadzór inwestorki – kierowanie budową

Prawo budowlane, wymienia w art. 17 wszystkich uczestników procesu budowlanego wśród nich inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy. Warto wiedzieć, że łączyenie tych dwóch funkcji nie jest dopuszczalne, zgodnie z art.24 ustawy Prawo budowlane. Oznacza to, że tej samej osobie w tym samym czasie, w tym samy procesie budowlanym, nie wolno być kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
W zależności od złożoności przedsięwzięcia budowlanego oraz ilości nadzorowanych branż budowlanych ceny kształtują się stawką ryczałtową liczoną od wartości kosztorysu inwestorskiego i wynoszą od 0,7% do 5,0 % jego wartości brutto. Podobnie, cena usługi kierowania robotami budowlanymi, pełnienia funkcji kierownika budowy jest ściśle związana ze stopniem skomplikowania robót czy obiektu budowlanego. Wycena tej usługi wymaga podejścia indywidualnego.

e-mail: info@poiin.pl 

tel.:+48 757 787 488

przeglądy czyli kontrole

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wszystkie kontrole budowlane powinny być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Dla kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzania kontroli przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Ponadto kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Prawo budowlane przewiduje m.in. następujące kontrole obiektów budowlanych:

– ogólnobudowlane w cyklu jednorocznym (przegląd roczny),
– ogólnobudowlane w cyklu pięcioletnim (przegląd pięcioletni),
– ogólnobudowlane w cyklu półtrocznym (przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych),
– instalacji gazowej wraz z sprawdzeniem szczelności,
– instalacji wentylacji grawitacyjnej,
– instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z wykonaniem pomiarów instalacji.

Wszystkie ceny ustalamy indywidualnie.
Wiele zależy od lokalizacji i zlecenia, ilości obiektów, gabarytów obiektu, przeznaczenia, sposobu użytkowania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowo, chętnie sporządzimy wycenę indywidualną.

e-mail: info@poiin.pl 

tel.:+48 757 787 488