Urządzenie reklamowe pozwolenie czy zgłoszenie

Zawieszanie tablic reklamowych na ścianach budynków, wolnostojące urządzenia reklamowe w pasach drogowych, wieszanie banerów na budynkach zabytkowych, budzi wiele kontrowersji. Jest też bardzo często przedmiotem sporów zwłaszcza z organami administracji budowlano-architektonicznej czy urzędu ochrony zabytków. Wszystko ze względu na brak Więcej

Inspekcje ppoż – kontrole, uprawnienia

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane próbom i badaniom odpowiednim dla danego urządzenia. Kontrole takie powinny potwierdzać prawidłowość ich działania. Obecnie nie ma przepisów regulujących uprawnienia osób, które takie kontrole przeprowadzają. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i Więcej

Inwestor – co może, co musi

Do podstawowych obowiązków Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa Więcej

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w świetle art.71 prawa budowlanego, oznacza „w szczególności” podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ Więcej

Podnosimy swoje kwalifikacje

W dniu 29-06-2012 uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematem szkolenia było utrzymanie obiektów budowlanych w świetle rozdziału 6 ustawy Prawo budowlane – okresowe kontrole obiektów i budynków.