Użytkowanie obiektów budowlanych

Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właściciela lub zarządcę nieruchomości sporo obowiązków w trakcie użytkowania obiektu budowlanego. Niejednokrotnie, aby wypełnić obowiązki, wynikające z ustawy Prawo budowlane, niezbędna jest pomoc osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Dotyczy to prawie wszystkich obiektów budowlanych mieszkalnych, przemysłowych i gospodarczych. W tym zakresie możemy zagwarantować obsługę techniczną przez Inspektorów posiadających wymagane prawem uprawnienia do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

W ramach obsługi technicznej istniejących obiektów budowlanych oferujemy przede wszystkim:

– zakładanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych,
– prowadzenie kontroli obiektów budowlanych,
– sporządzanie harmonogramów niezbędnych remontów,
– przygotowanie dokumentacji przetargowej i wyłonienie wykonawców robót,
– doradztwo techniczne w zakresie wykonywania i odbioru robót budowlanych,
– kontrolę kosztów napraw obiektów budowlanych,