Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471), nazywana tzw. dużą nowelizacją Prawa budowlanego zaczęła obowiązywać od 19 września 2020 r.

Oprócz zmian istotnych dla projektantów i kierowników budów wprowadziła ona szereg zmian istotnych dla administratorów i właścicieli budynków. Dodatkowo wprowadzone zmiany na pewno są istotnie dla wszystkich inwestorów zamierzających w najbliższym czasie podjąć się przedsięwzięcia budowlanego (np. budowy domu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części itd)

Zmiany dotyczące zawartości projektu architektoniczno – budowlanego

Ustawa w nowym brzmieniu dokonuje istotnego podziału projektu budowlanego na trzy odrębne

części:

 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 2. projekt architektoniczno-budowlany, a także
 3. projekt techniczny.

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie, tj. do 19 września 2021 r., inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego albo

zgłoszenia budowy będzie mógł jednak dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie

przepisów dotychczas obowiązujących tj. tych obowiązujących w brzmieniu ustawy sprzed 13-02-2020.

Więcej na ten temat w wyjaśnieniu GUNB tutaj.

Zmiany wprowadzane w ustawie – Prawo budowlane doprecyzowuje rozporządzenie Ministra Rozwoju

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września, które wchodzi

w życie również 19 września.

Zmiany dotyczące zawartości protokołu z kontroli obiektu budowlanego art. 62a

Dodany art.62a precyzuje i ujednolica zawartość protokołu z kontroli obiektu budowlanego. Zgodnie z jego treścią „Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół”.

Dalej w treści art.62a w ust.2 czytamy, że protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

 1. datę przeprowadzenia kontroli;
 2. imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
 3. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
 4. określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
 5. zakres kontroli;
 6. ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
 7. zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
 8. metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
 9. zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

Ponadto ustawodawca zobowiązał osoby przeprowadzające kontrole budowlane, aby w protokole z kontroli wskazane były,

 1. czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
 2. termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1

Obowiązkowo, każdorazowo, do protokołu z kontroli przeprowadzonej po 19-09-2020 roku należy dołączyć, kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust.7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5. Chodzi tutaj o zaświadczenie o wpisie na listę członków odpowiedniej izby zawodowej, a w przypadku gdy przeprowadzane są kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, kopię świadectwa kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych

Warto aby właściciele i zarządcy nieruchomości oraz przyszli inwestorzy przyswoili sobie zapisy znowelizowanej ustawy Prawo budowlane.

Jednolity tekst całej ustawy można znaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

Autor: S.Detko