You are currently viewing Urządzenie reklamowe pozwolenie czy zgłoszenie

Urządzenie reklamowe pozwolenie czy zgłoszenie

Zawieszanie tablic reklamowych na ścianach budynków, wolnostojące urządzenia reklamowe w pasach drogowych, wieszanie banerów na budynkach zabytkowych, budzi wiele kontrowersji. Jest też bardzo często przedmiotem sporów zwłaszcza z organami administracji budowlano-architektonicznej czy urzędu ochrony zabytków. Wszystko ze względu na brak jasnych uregulowań prawnych w tym zakresie.

W Prawie budowlanym nie ma definicji tablic i urządzeń reklamowych, dlatego też należy posługiwać się powszechnym znaczeniem tych pojęć. Można uznać, że pojęcia używane w innych ustawach np. w ustawie o drogach publicznych czy ustawie o planowaniu przestrzennym, wyjaśnią pojęcie nośników reklamy, ale są one utworzone specjalnie na potrzeby tych konkretnych ustaw. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy zgodnie z prawem budowlanym, na tablice i urządzenia reklamowe inwestor będzie zobligowany uzyskać pozwolenie na budowę czy wystarczy zgłoszenie, powinno znaleźć się w ustawie prawo budowlane. 

Definicja tablicy i urządzenia reklamowego

Przez tablice i urządzenie reklamowe należy zatem rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Przy czym, należy przyjąć, że konstrukcja urządzenia reklamowego będzie bardziej skomplikowana niż tablicy reklamowej.

Za poglądem wyrażanym przez sądy administracyjne, pozwolenie na budowę jest wymagane, gdy dane urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem. O tym nie decyduje natomiast sposób i metoda tego związania, czy też technologia wykonania fundamentu. Nie jest też istotne czy istnieją możliwości techniczne przeniesienia urządzenia w inne miejsce. Istotne jest czy wielkość urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają trwałego z gruntem związania.

Powyższe wynika między innymi z wyroku NSA z dnia 1 marca 2011 (II OSK 2558/10) zgodnie z którym, wyznacznikami tego, czy obiekt wolnostojący jest trwale związany z gruntem, są wielkość obiektu, jego masa i względy bezpieczeństwa.

Jeżeli tablica czy urządzenie reklamowe nie będą na trwałe związane z gruntem, wtedy wystarczy zgłoszenie takiego nośnika reklamy.