Planowanie przedsięwzięć budowlanych i kontrola ich realizacji

Poprawne, bezpieczne i zgodne z prawem przeprowadzenie inwestycji budowlanej lub bardziej skomplikowanych robót budowlanych jest dla wielu inwestorów zupełnie nowym, wyjątkowym i jednorazowym doświadczeniem. Prawo budowlane wymienia wśród uczestników procesu budowlanego na pierwszym miejscu Inwestora, jako osobę odpowiedzialną za szereg formalności związanych z prowadzeniem budowy czy robót budowlanych. Zastanawiające jest, że pozostali uczestnicy procesu budowlanego muszą spełnić wiele ustawowych założeń i wykazać się odpowiednim wykształceniem oraz praktyką, aby pełnić swoje funkcje. Inwestor natomiast, pomimo sporej odpowiedzialności finansowej i nie tylko finansowej, może wykazać się nieznajomością budownictwa czy prawa budowlanego. Niestety, obowiązki wynikające z ustawy nadal na nim ciążą, a co za tym idzie i odpowiedzialność.

W zależności od skomplikowania przedsięwzięcia dobrym wyjściem, w celu udźwignięcia ciężaru związanego z realizacją przedsięwzięcia budowlanego jest zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika projektu (Projektmanagera), który będzie działał w imieniu Inwestora.

Kierownik projektu rozpoczyna swoje działania i współpracę z inwestorem już w fazie wstępnej przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do jego zadań należy doradztwo przy określeniu celu i zasadności inwestycji. Następnie przygotowuje w oparciu o oczekiwania i wskazówki Inwestora koncepcję programowo-przestrzenną, określa zapotrzebowanie na media (wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp.). Kolejnym etapem w działalności kierownika projektu jest zgromadzenie informacji i dokumentów niezbędnych do prac projektowych oraz wyłonienie biura projektowego. Podczas realizacji prac związanych z wykonaniem projektu budowlano-architektonicznego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, koordynuje przebieg prac sprawdzając zgodność opracowań z oczekiwaniami Inwestora i przepisami technicznymi. Po zatwierdzeniu projektu oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę kierownik projektu sporządza harmonogramy realizacji przedsięwzięcia i dokumenty przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

Kierownik budowy kieruje pracami budowlanymi, współpracę z inwestorem rozpoczyna już w fazie bezpośredniej realizacji inwestycji. Do jego obowiązków należy m.in. przejęcie od inwestora terenu budowy i organizacja procesu budowlanego czy prowadzenie dokumentacji budowy. Spoczywa na nim również obowiązek kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami technicznymi, projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami BHP. Do ustanowienia kierownika budowy obligują Inwestora przepisy prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpoczyna swoje działania w zasadzie dopiero po sporządzeniu projektów i kontroluje zgodność przebiegu robót z zatwierdzonym przez Inwestora projektem.

 

W ramach planowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych oferujemy przede wszystkim:

– organizację procesu budowlanego,
– doradztwo techniczne,
– uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym,
– organizowanie przetargów,
– negocjacje z wykonawcami projektu i robót budowlanych,
– sporządzanie kosztorysów inwestorskich (również zgodnie z pzp),
– pełnienie funkcji kierownika budowy,
– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.