You are currently viewing Inwestor – co może, co musi

Inwestor – co może, co musi

Do podstawowych obowiązków Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. plan BIOZ), wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Ponadto, jak stanowią przepisy prawa budowlanego, inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, może również zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.