You are currently viewing Inspekcje ppoż – kontrole, uprawnienia

Inspekcje ppoż – kontrole, uprawnienia

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane próbom i badaniom odpowiednim dla danego urządzenia. Kontrole takie powinny potwierdzać prawidłowość ich działania. Obecnie nie ma przepisów regulujących uprawnienia osób, które takie kontrole przeprowadzają. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Mówią o tym m. in. przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010 nr 109, poz. 719)